Triển khai phần mềm quản lý nhà trường, CSDL ngành và khảo sát cổng thông tin điện tử.

Sở GD&ĐT có công văn 1416 triển khai phần mềm quản lý nhà trường,CSDL ngành và khảo sát cổng thông tin điện tử. Nội dungCV 1416