Thông báo số 107/TB-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Vụ Bản về việc  tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Vụ Bản năm…