Về việc công bố công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Ngày 14/10/2023, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ bản đã ký ban hành Quyết định số 456/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023. Chi tiết Quyết định và báo cáo chi tiết đính kèm xem cụ thể lại đây: QĐ 456_PGDĐT_ Công khai chi NS quý III-2023    báo cáo công khai quý 3-2023báo cáo công khai quý 3-2023