Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Ngày 31/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 và thay thế các Nghị định số 42/2010/NĐ-CP,…