Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020. Chi tiết xem tại đây Cong khai thưc hien du toan NSNN quy I_2020