Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nội dung chi tiết thong-tu-08-2017-tt-bnvoneworke.sitefamily spending