Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022

Ngày 10/10/2022, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 390/QĐ-PGDĐT  về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022. Chi tiết Quyết định 390/QĐ-PGDĐT mời quý vị xem tại đây:

QĐ 390_PGDĐT_ công khai tình hình thực hiện dự toán quy III

Phụ lục kèm QĐ 390