Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022

Ngày 06/4/2022, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 128/QĐ-PGDĐT  về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022. Chi tiết Quyết định 128/QĐ-PGDĐT mời quý vị xem tại đây: QĐ 128_PGDĐT_ công khai tình hình thực hiện dự toán quy I Phụ lục kèm QĐ 128