Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 07/7/2022, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 261/QĐ-PGDĐT  về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 . Chi tiết Quyết định 261/QĐ-PGDĐT mời quý vị xem tại đây:

QĐ 261_PGDĐT_ công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng

Phụ lục kèm QĐ 261