Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, có hiệu lực từ ngày 08/12/2014. Nội dung tại đâyNĐ 942014-