Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Ngày 31/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 và thay thế các Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP. Nội dung chi tiết NĐ-91. как правильно растушевать тени на глазахмеждународные морские