Về việc công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2021

Ngày 04/01/2022, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai thực hiện sự toán ngân sách quý IV năm 2021. Chi tiết quyết định và các biểu đính kèm, đề nghị xem chi tiết tại đây: QĐ_03_PGDĐT_công khai thực hiện NS quý 4