Về việc công bố công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày 13/4/2023, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023.

Nội dung chi tiết xem tại đây: QĐ_PGDĐT_Công khai dự toán chi NSNN 2023