Về việc công bố công khai quyết toán tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022

Ngày 01/02/2023, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 38/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai quyết toán tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 . Chi tiết Quyết định số 38/QĐ-PGDĐT và phụ lục đính kèm xem tại đây: QĐ 38_PGDĐT_Quyết định công khai tình hình thực hiện quyết toán 2022 Phụ lục kèm QĐ 38