Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày 10/01/2023, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản Quyết định số 18/QĐ-PGDĐT  về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023. Chi tiết Quyết định 18/QĐ-PGDĐT và phụ lục đính kèm xem tại đây: QĐ 18_PGDĐT_Quyết định công khai dự toán 2023 Phụ lục kèm QĐ 18