Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

Ngày 30/12/2016 Bộ Giáo dục ban hành Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục. Nội dung thông tư 27_2016_TT-BGDĐT(16479)рецепт аладьевsearch mobile