Thông báo Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 14/7/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản ban hành Quyết định số 316/QĐ-PGDĐT công bố công khai thực hiện dự toán chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023. Chi tiết Quyết định 316 và biểu gửi kèm, kính mời xem tại đây: QĐ 316_PGDĐT_Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng 2023 Biểu kèm QĐ 316