Quyết định về việc công bố công khai quyết toán tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021

Ngày 28/02/2022, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND  về việc công bố công khai quyết toán tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021. Chi tiết Quyết định 68/QĐ-UBND và các biểu đính kèm xem chi tiết: QĐ_68_PGDĐT  Biểu kèm QĐ 68