Quyết định 05/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ngày 15/3/2019 UBND tỉnh đã có Quyết định số 05/2019 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2019. Nội dung chi tiết QĐ 05-2019