Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II, 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 15/7/2020, Trưởng phòng  Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 234a/QĐ-PGDĐT vể việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý II, 6 tháng đầu năm 2020.

Chi tiết Quyết định xem tại đây: PGDĐT_Công khai sử dụng ngân sách quý II_6 thang_2020