Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II, 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 17 tháng 7 năm 2021, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 336/QĐ-PGDĐT về việc công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II, 6 tháng đầu năm 2021. Chi tiết nội dung Quyết định số 336/QĐ-PGDĐT xem tại đây:    QĐ_336_Công khai thực hiện NSNN quý II, 6 tháng 2021