Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày 20/12/2016 Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nội dung Chỉ thị Tại đâyстоимость жд перевозки грузовзаблокируют почему