Quyết định 58a/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai quyết toán NS năm 2020

Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản ban hành Quyết định 58a/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai quyết toán tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chi tiết nội dung Quyết định 58a xem tại đâyQĐ 58a_công khai NS