Tổ Chức

Danh sách cán bộ cơ quan phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vụ Bản
1.Ông Vũ Hữu Mai- Quyền Trưởng phòng
2.Ông Phạm Văn Hổ- Phó Trưởng phòng
3.Ông Trương Mạnh Tiến- Phó Trưởng phòng
4.Ông Nguyễn Văn Lanh- Chuyên viên
5.Ông Trần Khắc Quế-Chuyên viên
6.Ông Phạm Văn Vinh- Chuyên viên
7.Ông Phạm Trường Lưu- Chuyên viên
8.Bà Nguyễn Thị Lương- Chuyên viên
9.Bà Đàm Ngọc Hà- Chuyên viên
10.Bà Vũ Thị Nhân- Chuyên viên
11.Ông Nguyễn Văn Thể- Chuyên viên