Tổ Chức

Danh sách cán bộ cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản

1. Ông Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng
2. Ông Trương Mạnh Tiến – Phó Trưởng phòng
3. Bà Nguyễn Thị Lương – Chuyên viên

4. Bà Đàm Ngọc Hà – Chuyên viên

5. Ông Nguyễn Văn Lanh – Chuyên viên

6. Bà Vũ Thị Nhân – Chuyên viên
7. Ông Phạm Văn Vinh – Chuyên viên
8. Ông Phạm Trường Lưu – Chuyên viên
9. Ông Nguyễn Văn Thể – Chuyên viên

10. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hằng – Chuyên viên