Về việc công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 18/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020. Chi tiết Quyết định và các biếu công khai xem tại đây:  PGDĐT_Công khai ngân sách quý IV năm 2020