Công văn về việc dự tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học và cập nhật cơ sở dữ liệu lên CSDL ngành

Ngày 26/9/2018 Phòng GD&ĐT có công văn số 427/PGDĐT-CTTT về việc Tập huấn hường dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học và cập nhật cơ sở dữ liệu lên CSDL ngành. Nội dung cv427