Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến

Ngày 01/8/2013, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành  Điều lệ Sáng kiến (được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ). Nội dung TT_182013_TT_BKHCNза Уходкак выбрать кисти для макияжа начинающему