V/v tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ngày 22/4/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 222/PGDĐT-KTr  về việc tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu nại, tố cáo và chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Chi tiết Văn bản số 222/PGDĐT-KTr xen tại đây: CV_222_PGDĐT_Ktr