Sở Giáo dục và đào tạo có Công văn số 929/SGDĐT-VP: Chuẩn bị cho năm học mới và hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020

CV_929_CHUAN_BI_NAM _HOC_ MOI