Quyết định số 179/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản ban hành Quyết định số 179/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chi tiết nội dung Quyết định 179/QĐ-PGDĐT xem tại đây QĐ_179_Công khai ngân sách