Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 564/KH-SGDĐT ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 225/KH-PGDĐT ngày 26/4/2021 về việc Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 – 2025.

Chi tiết nội dung: KH_225_PGDĐT_Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em