CV 118/PGDĐT-MN: Hướng dẫn tổ chức hoạt động GD mầm non trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24/4/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Công căn s 118/PGDĐT-MN về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Chi tiết xem tại đây:CV 118_PGDĐT_MN