CV 116/PGDĐT về vệc triển khai xây dựng mô hình phong trào “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”

Ngày 24/4/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 116/PGDĐT về vệc triển khai xây dựng mô hình phong trào “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”. Chi tiết xem tại đâyCV_116_PGDĐT