CV 115/PGDĐT về việc tham gia cuộc thi về phòng chống dịch Covid-19

Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 115/PGDĐT về việc tham gia cuộc thi tập thể, cá nhân ngành giáo duujc Nam Định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chi tiết xem tại đây: CV_115_PGDĐT

Mẫu đính kèm công văn 115/PGDĐT Mẫu danh sách kèm CV_115

Công văn 517/SGDĐT về cuộc thi phòng chống dịch Covid-19 KH_517_SGDĐT_Tổ chức cuộc thi về phòng chống Covid-19