Công văn về việc tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Phòng GD&ĐT có công văn hướng dẫn các trường công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Nội dung tại đây CV 72