Công văn số 39/PGDĐT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch, bệnh Covid-19

Ngày 15/02/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản đã ban hành Công văn số 39/PGDĐT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch, bệnh Covid-19. Nội dung chi tiết tại đây CV 39_PGDĐT