Công văn số 29/PGDĐT ngày 03/02/2020 về việc tạm thời cho học nghỉ học để phòng, chống dịch, bệnh Corona

Ngày 03/02/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản ban hành văn bản số 29/PGDĐT về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Corona.
Nội dung Công văn tại đâyCV_29 về việc cho học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch