Quyết định của UBND huyện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Ngày 26/10/2018 UBND huyện Vụ Bản ban hành Quyết định công nhận 18 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018. Nội dung tại đâyQĐ công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC