Công văn triển khai công tác tự đánh giá học kỳ II năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường triển khai công tác tự đánh giá học kỳ II năm học 2018-2019. Nội dung tại đây CV 19- Triển khai công tác tự đánh giá